Subwencje z PFR dla MSP w ramach tarczy antykryzysowej cz. 1.

Pod koniec kwietnia 2020 r. uruchomiony został przez Polski Fundusz Rozwoju program mający na celu udzielenie wsparcia przedsiębiorcom. Głównym instrumentem finansowym jest subwencja finansowa udzielana przez PFR. Subwencja finansowa udzielana będzie na podstawie umowy o udzielenie subwencji finansowej, której zawarcie przez przedsiębiorcę jest konieczne i niezbędne dla jej otrzymania. Subwencja finansowa będzie miała w znacznej […]

Badania wstępne, okresowe, kontrolne a COVID-19

Zgodnie z art. 12a Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań okresowych i § 5 Kodeksu pracy, a więc […]

Procedura złożenia wniosku o dofinansowanie na bazie tarczy antykryzysowej.

Przepisy ustawyo zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przewidują następującą procedurę składania wniosków, o których mowa w art. 15g ustawy. Uwagi wstępne Do wypłaty i rozliczania świadczeń, o których mowa w ust. 1, oraz środków, o których […]

Koronawirus a prawa pracownika cd.

Jak informuje rzecznik ZUS, w sytuacji zagrożenia koronawirusem, państwowy inspektor sanitarny może wydać decyzję o poddaniu kwarantannie osoby przebywającej na terytorium RP, jeśli jest ona podejrzana o zakażenie lub chorobę zakaźną lub miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego. Rzecznik ZUS wskazuje, że osoba, która otrzyma decyzję inspektora sanitarnego, powinna dostarczyć pracodawcy tę decyzję. Dokument […]

Stanowisko PIP w kwestiach dotyczących praw i obowiązków pracownika i pracodawcy w sytuacji zagrożenia zarażeniem koronawirusem.

Państwowa Inspekcja Pracy postanowiła wyjaśnić wątpliwości dotyczące przepisów prawa pracy, odnoszące się do relacji między pracodawcą a pracownikami w sytuacji zagrożenia zarażeniem koronawirusem SARS-CoV-2. Według Państwowej Inspekcji Pracy, zgodnie z art. 210 § 1 Kodeksu pracy, w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy, i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia […]

RODO a przekazywanie informacji o szczepieniach ochronnych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.; dalej: u.z.z.) osoby przebywające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej są zobowiązane na zasadach w niej określonych do poddawania się szczepieniom ochronnym. Odpowiedzialność za spełnienie tego […]

W 2020 r. więcej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Kontrole między innymi w korporacjach.

W 2020 r. Państwowa Inspekcja Pracy planuje przeprowadzić 72 tysiące kontroli.   Priorytetem mają być kontrole dotyczące przestrzegania przepisów o czasie pracy, wypłacie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy. Planowane kontrole będą się koncentrować na sprawdzeniu czasu pracy w korporacjach, jednostkach samorządu terytorialnego oraz urzędach administracji państwowej. Kontrolowane będą także umowy cywilnoprawne, w tym […]

Czy pracodawca może wykorzystywać wizerunek pracownika utrwalony za pomocą monitoringu w celach szkoleniowych?

W praktyce często pojawiają się pytania o możliwość wykorzystania nagrań z monitoringu wizyjnego stosowanego w zakładzie pracy w celach szkoleniowych. Wskazać należy, że pracodawca może podczas szkoleń z bhp posługiwać się nagraniami lub fotografiami pochodzącymi z monitoringu pod dwoma warunkami wskazanymi poniżej. Zgodnie z art. 22(2) § 1 k.p. pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad […]

Prowadzenie i przechowywanie akt osobowych dotyczących czasu pracy.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w minionym roku w zakresie dokumentacji pracowniczej pojawiają się pytania o sposób przechowywania dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy. Czy aktualnie obowiązujące przepisy pozwalają na prowadzenie zbiorczych list, na których przełożeni odnotowują nieobecności (wnioski urlopowe). Paragraf 6 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w […]