W 2020 r. więcej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Kontrole między innymi w korporacjach.

W 2020 r. Państwowa Inspekcja Pracy planuje przeprowadzić 72 tysiące kontroli.  

Priorytetem mają być kontrole dotyczące przestrzegania przepisów o czasie pracy, wypłacie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy.

Planowane kontrole będą się koncentrować na sprawdzeniu czasu pracy w korporacjach, jednostkach samorządu terytorialnego oraz urzędach administracji państwowej. Kontrolowane będą także umowy cywilnoprawne, w tym umowy zawarte z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą pod kątem spełniania warunków właściwych dla istnienia stosunku pracy (8 tysięcy kontroli).

400  kontroli inspektorzy PIP planują przeprowadzić w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących pracowniczych planów kapitałowych.

Kontrole maja objąć także przedsiębiorstwa o najwyższej wypadkowości i poziomie zagrożeń zawodowych, a także w sektorach, w których występują czynniki niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia. Kontrole będą miały na celu wyeliminowanie zagrożeń wypadkowych oraz ograniczenie wpływu  szkodliwych czynników na pracowników. 

Znaczna część kontroli będzie dotyczyć branży budowlanej  (prace budowlane i rozbiórkowe).

Dodatkowo kontynuowane mają być kontrole podmiotów prowadzących działalność leczniczą, w tym szpitali (20 planowanych kontroli) oraz kontrole dotyczące legalności zatrudnienia obywateli polskich     i cudzoziemców.

Radca Prawny Artur Kukla