RODO a przekazywanie informacji o szczepieniach ochronnych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.; dalej: u.z.z.) osoby przebywające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej są zobowiązane na zasadach w niej określonych do poddawania się szczepieniom ochronnym. Odpowiedzialność za spełnienie tego obowiązku przez osoby bez pełnej zdolności do czynności prawnych ponosi osoba, która sprawuje prawną pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną, albo opiekun faktyczny w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Tym samym odpowiedzialność za obowiązek szczepienia dzieci spoczywa na ich opiekunach.

Zgodnie z art. 17 ust. 8 u.z.z. osoby przeprowadzające szczepienia ochronne sporządzają sprawozdania z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych oraz sporządzają sprawozdania ze stanu zaszczepienia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną, które przekazywane są do odpowiedniego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Elementem sprawozdania, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 753), jest wykaz osób uchylających się od szczepień ochronnych (załącznik nr 4, dział drugi).

Zgodnie z interpretacjami PUODO (patrz m.in. decyzja z 27 marca 2019 r., ZSZZS.440.60.2018) sprawozdanie  sporządzane na podstawie art. 17 ust. 8 pkt 2 u.z.z. powinno zawierać dane niezbędne do wysłania przez odpowiedni oddział Państwowej Inspekcji Sanitarnej upomnienia wzywającego do wykonania obowiązku szczepiennego oraz podejmowania dalszych czynności egzekucyjnych w przypadku niewykonania obowiązku. Dane przekazywane PPIS muszą być wystarczające do prowadzenia skutecznej egzekucji obowiązku szczepień, w ramach której wierzyciel (tu: PPIS) sporządza tytuł wykonawczy. Zgodnie zaś art. 27 § 1 pkt 2 i 3 u.p.e.a., tytuł wykonawczy powinien zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL zobowiązanego oraz treść podlegającego egzekucji obowiązku.

Wobec powyższego uznać należy, że przekazywanie danych osobowych na rzecz PPIS opiera się na podstawie wyżej wskazanych przepisów. Tym samym jeżeli podmiot zobowiązany do przeprowadzenia szczepień obowiązkowych przekaże PPIS dane osobowe w niezbędnym zakresie nie narusza on przepisów o ochronie danych osobowych.

Radca Prawny Artur Kukla