Praca zdalna – nowe regulacje.

W dniu 1 grudnia 2022 r. Sejm przyjął ustawę zmieniającą kodeks pracy, regulującą pracę zdalną oraz kontrolę trzeźwości pracowników. Ustawa została przekazana do prac Senatu. Ustawa ma wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, jednak przepisy dotyczące pracy zdalnej mają wejść w życie dwa miesiące po dniu ogłoszenia. Praca zdalna. Praca […]

Kontrola trzeźwości pracowników oraz obecność środków działających podobnie do alkoholu – nowe zasady.

W dniu 1 grudnia 2022 r. Sejm przyjął ustawę zmieniającą kodeks pracy, regulującą pracę zdalną oraz kontrolę trzeźwości pracowników. Ustawa została przekazana do prac Senatu. Ustawa ma wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, jednak przepisy dotyczące pracy zdalnej mają wejść w życie dwa miesiące po dniu ogłoszenia. Kontrola trzeźwości oraz […]

Ochrona sygnalistów – jest już projekt ustawy!

Jakiś czas temu pisałem o Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Dzisiaj wracam do tego tematu, bowiem w zeszłym tygodniu przedstawiony został projekt ustawy wdrażającej ww. dyrektywę. Poruszając ten temat z przedsiębiorcami w zasadzie zawsze pada pytanie, a co grozi […]

Kiedy szkolenia pracowników powinny być zaliczane do czasu pracy (odbywać się w czasie pracy) a kiedy powinny się odbywać poza czasem pracy?

W nielicznych publikacjach odnoszących się do poruszonej tematyki wyrażany jest generalny pogląd, że wyłącznie obowiązkowe szkolenia z zakresu BHP, o których mowa w art. 2373 kodeksu pracy, zalicza się do czasu pracy, a wszystkie pozostałe nie. W przypadku szkoleń organizowanych w godzinach pracy występują z kolei dwa poglądy. Pierwszy, to stanowisko, zgodnie z którym czas […]

Wykorzystanie wizerunku pracownika, czy jedna zgoda jest wystarczająca? – case study.

Pracodawca stosuje praktykę, że przy podpisywaniu umowy o pracę z nowym pracownikiem uzyskuje od niego zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku (przetwarzanie danych). Wobec tego pyta czy w sytuacji, gdy będzie chciał wykorzystać wizerunek pracownika uwidoczniony na opracowanym przez niego filmie stanowiącym szkolenie, instruktarz, to musi uzyskiwać odrębną zgodę na wykorzystanie wizerunku. W kwestiach związanych z […]

Czy podmiot leczniczy może stosować ankiety epidemiologiczne – case study.

Pacjent podmiotu leczniczego poprosił o podanie podstawy prawnej do przeprowadzania przez ten podmiot ankiety epidemiologicznej i przetwarzania danych osobowych uzyskiwanych w ten sposób. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w jednym z prezentowanych stanowisk daje „zielone światło” dla przeprowadzania ankiet epidemiologicznych wskazując na art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, ale jednocześnie wskazując na konieczność występowania […]

Dyrektywa o ochronie sygnalistów – kogo dotyczy i o co w tym wszystkim chodzi?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, bo o niej mowa, zacznie obowiązywać już 17 grudnia 2021r. Nakłada ona na przedsiębiorców (wszystkich tych, którzy zatrudniają co najmniej 50 pracowników), nowe obowiązki związane z zapewnieniem szeroko pojętej zgodności organizacji w obszarze ochrony sygnalistów. […]

Planowane zmiany w prawie medycznym

Dzisiaj kilka zdań o planowanych zmianach w obszarze prawa medycznego, albowiem dzieje się tam bardzo dużo. W lipcu br. weszło w życie zarządzenie ministra zdrowia w sprawie powołania zespołu do spraw zmian w podstawowej opiece zdrowotnej. Powołany zespół przyjął już plan działania określając w nim, że do września zostaną wypracowane nowe zasady wyceny teleporad, do […]