W 2020 r. więcej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Kontrole między innymi w korporacjach.

W 2020 r. Państwowa Inspekcja Pracy planuje przeprowadzić 72 tysiące kontroli.   Priorytetem mają być kontrole dotyczące przestrzegania przepisów o czasie pracy, wypłacie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy. Planowane kontrole będą się koncentrować na sprawdzeniu czasu pracy w korporacjach, jednostkach samorządu terytorialnego oraz urzędach administracji państwowej. Kontrolowane będą także umowy cywilnoprawne, w tym […]

Czy pracodawca może wykorzystywać wizerunek pracownika utrwalony za pomocą monitoringu w celach szkoleniowych?

W praktyce często pojawiają się pytania o możliwość wykorzystania nagrań z monitoringu wizyjnego stosowanego w zakładzie pracy w celach szkoleniowych. Wskazać należy, że pracodawca może podczas szkoleń z bhp posługiwać się nagraniami lub fotografiami pochodzącymi z monitoringu pod dwoma warunkami wskazanymi poniżej. Zgodnie z art. 22(2) § 1 k.p. pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad […]

Prowadzenie i przechowywanie akt osobowych dotyczących czasu pracy.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w minionym roku w zakresie dokumentacji pracowniczej pojawiają się pytania o sposób przechowywania dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy. Czy aktualnie obowiązujące przepisy pozwalają na prowadzenie zbiorczych list, na których przełożeni odnotowują nieobecności (wnioski urlopowe). Paragraf 6 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w […]