Zmiany w prawie medycznym w 2020 r.

W 2020 roku szpitale i przychodnie będą musiały dostosować się do kolejnych zmian w prawie. Wprowadzone zostaną nowe zasady obiegu dokumentów oraz konieczne będzie ograniczenie objętości danych w dokumentacji. Przypomnieć należy, że od 8 stycznia 2020 r. obligatoryjne jest wystawianie e-recept. Od stycznia 2020 r. weszły również w życie zmiany w prowadzeniu ewidencji odpadów przez podmioty lecznicze oraz regulacje obligujące do prowadzenia standardu rachunku kosztów. Z dniem 1 stycznia 2020 r. nastąpiła zmiana terminów zapłaty dla podmiotów medycznych.

Z kolei od lipca 2020 r. mają wejść w życie przepisy regulujące sankcje za niestosowanie się przez lekarzy do obowiązujących przepisów i nie wystawianie e-recept. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przekazany do konsultacji publicznych, zakłada wprowadzenie obowiązku podłączenia się świadczeniodawców do systemu P1. Obowiązek podłączenia do systemu P1 będą miały wszystkie placówki, zarówno te, które rozpoczęły działalność leczniczą przed wejściem w życie nowelizacji rozporządzenia, jak i te, które dopiero zaczną udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem Funduszu po dniu wejścia w życie nowelizacji. Świadczeniodawca, który znajdzie się poza systemem P1 nie będzie mógł wystawiać recept i skierowań w postaci elektronicznej, a zatem nie będzie w stanie wykonać obowiązków nałożonych na niego  przepisami ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Projekt proponuje uzupełnienie katalogu przypadków, w których nakłada się karę umową na świadczeniodawcę o  przypadek niepodłączenia się do systemu P1, który będzie sankcjonowany możliwością nałożenia na świadczeniodawcę kary umownej w wysokości: 1) 5 000 zł dla podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, 2) 1 000 zł dla innych podmiotów. Jak wspomniano wyżej założenie jest takie, aby te regulacje weszły w życie po 1 lipca 2020 r.

Więcej informacji w przedmiocie zmian w prawie medycznym wkrótce.                               

                                                                                          Radca Prawny Artur Kukla