Koronawirus a prawa pracownika cd.

Jak informuje rzecznik ZUS, w sytuacji zagrożenia koronawirusem, państwowy inspektor sanitarny może wydać decyzję o poddaniu kwarantannie osoby przebywającej na terytorium RP, jeśli jest ona podejrzana o zakażenie lub chorobę zakaźną lub miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego. Rzecznik ZUS wskazuje, że osoba, która otrzyma decyzję inspektora sanitarnego, powinna dostarczyć pracodawcy tę decyzję. Dokument ten będzie podstawą do wypłaty świadczeń z tytułu choroby (wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego) na ogólnych zasadach. Jeżeli decyzja inspektora dotyczy dziecka, to rodzic może wystąpić o zasiłek opiekuńczy.  

O zasiłek opiekuńczy można ubiegać się nie tylko w przypadku choroby dziecka, ale także w sytuacji zamknięcia żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub szkoły np. z powodu koronawirusa. Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590), można się ubiegać o zasiłek opiekuńczy jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:

  • osoba ubiegająca się o zasiłek podlega ubezpieczeniu chorobowemu,
  • dziecko jest w wieku do 8 lat,
  • żłobek, przedszkole, klub dziecięcy lub szkoła zostały nieprzewidzianie zamknięte,
  • nie został przekroczony limit 60 dni pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym,
  • nie ma innego członka rodziny, który mógłby sprawować opiekę nad dzieckiem.

Dodatkowo 2 marca 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zgodnie ustawą w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna), a w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, będzie przysługiwać dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni wypłacany zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590). Tak więc okres pobierania zasiłku opiekuńczego został wydłużony z 60 do 74 dni w roku kalendarzowym. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po ogłoszeniu.

Radca Prawny Artur Kukla