Badania wstępne, okresowe, kontrolne a COVID-19

Zgodnie z art. 12a Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań okresowych i § 5 Kodeksu pracy, a więc także zawiesza się obowiązek wydania skierowania na badania okresowe (§ 4a) oraz obowiązek wykonania badań okresowych. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, o których mowa w ust. 1, i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.

Ustawa nie zawiesza jednak obowiązku przeprowadzenia badań wstępnych i kontrolnych. Przewiduje natomiast w art. 12a ust. 3 następujące rozwiązanie:

„W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii. Lekarz ten może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie w trybie określonym w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514 i 567). Do orzeczenia lekarskiego stosuje się odpowiednio art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 408, 730, 1590 i 1905). Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych pracownika.”

Wobec tego w przypadku badań wstępnych i kontrolnych należy wykonać takie badanie u innego lekarza, następnie trzeba pamiętać o ponownym wykonaniu badania z uwagi na to, że orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii.

Nadto wskazujemy, że GIP kilkukrotnie zmieniał swoje stanowisko w związku ze zmianą regulacji przez ustawodawcę, aktualne stanowisko GIP z dnia 20.04.2020 r. znajduje się pod tym linkiem https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/109726,badania-i-szkolenia-pracownikow.html.

Radca Prawny Artur Kukla